Gyro Wrap Kit

Pita bread, sliced onion, sliced tomato, gyro meat, tzatziki and feta .

Gyro Wrap Kit